تاریخ

  • 1

  • 19

  • 38

  • 40

  • 43

  • 47


9,100,000.00 سل پرو6 هماهنگی
50,000.00 سل پرو5 هماهنگی + 1 بونوس
5,000.00 سل پرو5 هماهنگی
500.00 سل پرو4 هماهنگی + 1 بونوس
100.00 سل پرو4 هماهنگی
50.00 سل پرو3 هماهنگی + 1 بونوس
5.00 سل پرو3 هماهنگی

Peru Tinka
بلیط خود را آنلاین با انتخاب شش شماره اصلی (1-48)، انتخاب کنید. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\r\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\n\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\r\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\nبلیط شما از طریق سرور آنلاین پروایدر لاتاری خریداری می شود و در حساب کاربری شما قرار خواهد گرفت و رسید دیجیتال آن برای شما ارسال می شود\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\r\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\n\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\r\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\nشما میتوانید ترکیبی از اعداد را انتخاب کنید و شانس برنده شدن خود را بالا ببرید.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\r\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\n\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\r\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\nلاتاری بالوتو هر یکشنبه و چهار شنبه ساعت 21:30 به وقت \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'محلی و ساعت 2 بامداد روز بعد به وقت ایران برگزار خواهد شد.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\r\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\n\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\r\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\nتوجه داشته باشید :زمان خرید بلیط این لاتاری حداکثر تا 4 ساعت قبل از برگزاری لاتاری می باشد.

  • قیمت بلیط : 11 سل پرو
  • تعداد اعداد بلیط :6 عدد

جایزه بزرگ

9.3 میلیون سل پرو